ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦ
ᐅᕙᑦᑎᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕆ
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava
ᖁᐊᕐᑕᖅ
ᖁᐊᕐᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᖓᓂ 20-ᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ 450-ᓂᒃ ᐃᓄᖃᕐᓱᓂ. ᖃᐅᔨᒍᒥᓇᕐᑐᑦ: ᓯᓚᒃᑯᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᓱᒋᐊᖠᒃ ᐊᓕᐊᑦᑐᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᐅᒍᓇᖅ, ᖃᖃᓄᑦ ᖁᕐᕈᔭᐅᒪᒻᒪ ᓄᓇᓕᐊ!

ᖁᐊᕐᑕᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ
ᓂᐅᕐᕈᑕᕐᑐᓄᑦ ᐅᓇᒻᒥᓇᕐᑐᖁᑎᒋᔭᐅᓲᑦ ᐅᐸᒋᐊᖓ
  • 400-ᓂᒃ ᐃᓄᓕᒃ

  • ᖁᐊᕐᑕᖅ ᑐᑭᓕᒃ °ᐃᓇᓗᐊᑦ ᖁᒪᖓ” ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᕿᓚᓗᖓᕐᓂᐊᑎᒎᖅ ᐊᓇᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᒻᒪᑦ ᖁᒪᕐᑕᓕᒻᒥᒃ.

  • ᓄᓇᓕᒃ ᓄᕗᒻᒦᑐᖅ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᑐᕚᓗᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᕙᐅᑉ

  • ᖁᐊᕐᑕᐅᑉ ᓱᑯᑦᓯᐊᓃᓐᓂᖓ ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᓇᓄᕐᓄᑦ ᑎᑭᕌᕐᑕᐅᒍᓪᓕᐅᓲ

  • ᖁᐊᕐᑕᖅ ᓄᓇᓕᐅᑦᓱᓂ ᑐᕋᐃᓐᓇᕈᓐᓇᑐᑐᐊᖅ ᐅᖓᕙᒧᑦ

  • ᖁᐊᕐᑕᖅ ᐃᓄᖃᕆᐊᖓᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ 3,500 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ

  • ᓄᓇᓕᐊ ᖁᕐᕈᑕᐅᒪᔪᖅ ᖃᕐᕋᓄᑦ ᖃᐃᕐᑐᓄᓪᓗ

  • ᑐᕚᓗᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕕᑦᓯᐊᖅ ᐆᒪᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑕᑯᕕᖑᒍᓐᓇᓱᓂ

  • ᒥᓱᓂᒃ ᑐᓂᑦᑕᓂᐊᕐᕕᓕᒃ ᓄᓇᒥ

Quaqtaq

Map of Quaqtaq

Paysage de Quaqtaq au Nunavik près du dispensaire du CSTU