ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦ
ᐅᕙᑦᑎᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕆ
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᑐᐃᓐᓄᐃᑦ

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒐᔭᕐᑐᐃᑦ

ᑐᓚᑦᑕᕕᒻᒥ 100-ᒥᑦᓵᓃᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖃᕐᑐᖅ ᑰᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᙲᑦ ᓇᓪᓕᖏᓐᓂᒃ 7-ᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖓᕙᒥ
Infirmiers du Centre de santé Tulattavik de l'Ungava

ᐱᓇᓱᒐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ!

ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᑐᖃᓲᖅ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᓐᓂᒃ, ᑐᓚᑦᑕᕕᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖁᑎᖏᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᐊᖃᓲᑦ.

 • ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂᒃ

 • ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐱᓇᐃᓗᑕᓕᓐᓂᒃ
 • ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂᒃ
 • ᐊᑯᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ
 • ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓂᒃ
 • ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓂᒃ
 • ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑐᓂᒃ
 • ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓇᐅᓕᒫᓄᑦᓗ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ
 • ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑦᔭᐅᓚᐅᕐᑎᓇᒋᑦ ᑲᒪᓂᖅ
  • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑏᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓕᕆᔨᓄᑦ/ᐋᓐᓂᐊᔪᕐᑕᐅᑎᑯᑦ ᐊᐃᑦᓯᔨᒥᒃ ᒪᓕᓲᑦ ᑲᒪᒋᐊᕐᑐᖄᕐᓱᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑦᔨᖏᓐᓂᖏᓐᓂ.
  • ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐃᔭᐅᓲᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑰᑦᔪᐊᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔭᐅᒋᐊᓖᑦ.
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᒍᑦᔨᓃᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᕖᑦ23-ᓂᒃ ᐃᓪᓕᓕᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ
 • ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᓲᖅ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᑎᐅᕐᑏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᖃᓲᑦ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᒪᒋᐊᖃᓲᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ: ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᓂᑐᐃᓐᓄᑎᒍᑦ, ᐊᖏᔫᖏᑐᓂᒃ ᐱᓚᑦᑕᐅᓂᖃᕆᐊᓕᓐᓂᒃ, ᑲᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᑎᒍᑦ, ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓂᒃ ᑲᒪᓃᑦ, ᐱᐊᕋᕐᑖᑎᑦᓯᕕᒻᒥ, ᐱᐊᕋᑦᓴᐃᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᓂᒃ, ᖃᓄᐅᒍᓐᓇᐃᓰᓂᕐᓂᓗ.
 • ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᓲᖑᒻᒥᓱᑎᒃ ᐋᓐᓂᔪᕐᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᐅᔭᐅᔪᖃᓕᕐᒪᑦ ᐊᑐᓂᓗ ᓱᖏᐅᓯᓴᕆᐊᖃᓲᖑᒻᒥᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥᓂ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.
ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᕖᑦ
 • ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᑰᑦᔪᐊᑉ ᑕᕐᕋᖓᙲᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᓖᑦ. ᒪᕐᕉᓃᒃ ᓯᑕᒪᓂᓪᓘᓃᑦ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖃᓲᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᓐᓂ ᑲᒪᔨᐅᔪᓂᒃ, ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᒍᑦᔨᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖏᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐅᓲᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᓇᓪᓕᑳᑦᑎᓲᑦ ᑕᐃᒪᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᓂᒃ.
ᓄᓇᓕᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᓕᒫᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᕐᓂᕆᒋᐊᓕᖓ
 • ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑏᑦ ᐋᓐᓂᐊᑕᕐᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᓴᐅᓲᑦ. ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓲᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᒃ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂᒃ, ᐸᐃᕆᑦᓯᕕᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑲᑎᖓᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑎᖏᓐᓂᓗ) ᖃᓂᑕᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ.
Ambulancier au travail du Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
Bottes d'infirmière aventurière

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒍᒪᓯᑎᑦᓱᓂ ᐱᐅᓯᓕᒃ

ᑐᓚᑦᑕᕕᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖏᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒍᒪᓯᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᐅᓯᖃᓲᑦ. ᐱᔪᓐᓇᓂᕐᒥᓂᒃ ᖄᖏᐅᑎᑎᑦᓯᓴᒻᒪᕆᑦᓱᑎᒃ ᑲᑦᓱᖓᖏᐃᑦᑑᒧᑦ!

ᓄᓇᓖᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

J0M 1K0

ᑰᑦᔪᐊᖅ

J0M 1C0

ᑕᓯᐅᔭᖅ

J0M 1T0

ᐊᐅᐸᓗᒃ

J0M 1X0

ᑲᖏᕐᓱᖅ

J0M 1A0

ᖁᐊᕐᑕᖅ

J0M 1J0

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

J0M 1N0

ᐅᓇᒻᒥᓱᒃᑮᑦ?

ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐃᑦ
ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖁᑎᕗᓐᓂᒃ