ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦ
ᐅᕙᑦᑎᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕆ
ᐋᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᒍᑦᔨᕖᑦ ᓄᓗᓇᐃᕐᑕᐅᒪᐅᑎᖏᑦ

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᑎᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᓄᑦ

ᑐᓚᑦᑕᕕᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ 6-ᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᕕᓐᓂ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.
Ambulancier du services hospitaliers au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava au Nunavik
ᐋᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᖏᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᖃᓲᖅ :

ᑭᒍᑎᓕᕆᓂᖅ

ᑭᒍᑎᓕᕆᓂᖃᓲᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᐊᑕᐃᓐᓇᓕᒫᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᓕᓐᓂᒃ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᓕᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥ, ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ. ᑭᒍᑎᓕᕆᔩᑦ ᐊᕐᕕᑕᓱᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓱᑎᒃ ᑕᕿᑕᒫᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᕆᐊᖃᓕᕋᒥᒃ.

ᐊᐅᖏᕐᓯᕕᒃ

ᐊᐅᖏᕐᓯᕕᒃ ᑰᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓃᑦᑐᖅ, ᐊᐅᖏᕐᓯᒍᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᓲᖑᑦᓱᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᑐᐃᓐᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᕕᓐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᖏᕐᓯᒍᓐᓇᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓂᒃ.

ᐄᕐᖃᒐᓕᕆᕕᒃ

ᐄᖃᒐᓕᕆᕕᒃ ᑰᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓃᑦᑐᖅ, ᐱᒍᑦᔨᓂᖃᕐᓱᓂ ᑕᒪᒋᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᓗ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐲᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖏᔫᖏᑐᓂᒃ ᐄᖃᒐᓕᕆᕕᓖᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᑲᕐᕋᑐᐃᕕᒃ

ᑰᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᑉ ᐊᐅᐸᓘᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᑭᐊᐱᒋᒃ ᑕᕐᕋᑐᐃᕕᓖᑦ. ᑕᕐᕋᑐᐃᔩᑦ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᕐᑐᖃᑦᑕᓲᑦ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒧᑦ ᐊᐅᐸᓗᒻᒧᓗ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᑐᐃᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᕕᒃ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᑐᐃᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᑦ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ. ᑰᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᐊᕕᖓᓃᑦᑐᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᐅᑏᑦ.

Radiologiste au services hospitaliers du Centre de santé Tulattavik de l'Ungava

ᓄᓇᓖᑦ ᓇᓪᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᒍᑦᔨᓂᓖᑦ

ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ

J0M 1K0

ᑰᑦᔪᐊᖅ

J0M 1C0

ᑕᓯᐅᔭᖅ

J0M 1T0

ᐊᐅᐸᓗᒃ

J0M 1X0

ᑲᖏᕐᓱᖅ

J0M 1A0

ᖁᐊᕐᑕᖅ

J0M 1J0

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ

J0M 1N0

ᐅᓇᒻᒥᓱᒃᑮᑦ?

ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐅᕕᒻᒥ ᐱᒍᑦᔨᕕᓐᓂ
ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖁᑎᕗᓐᓂᒃ