ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦ
ᐅᕙᑦᑎᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕆ
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒥ/ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᒥᒃ ᑕᑯᒍᒪᔪᓄᑦ

ᐃᓂᓕᐅᕐᕕᒃ

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒪᕆᒻᒥᒃ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᒥᓪᓘᓃᑦ ᑕᑯᒍᒪᒍᕕᑦ ᑯᑦᔪᐊᑉ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ, ᐃᓂᓕᐅᕐᕕᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓗᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᓗᑎᑦ:

ᐅᒃᑯᐃᖔᖃᑦᑕᓚᖓᔪᖅ ᐊᓕᑐᖃᕇᒥᑦ ᓂᕿᑦᓯᕕᒻᒧᑦ 9-ᖑᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 5-ᖑᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ


ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 1-833-955-0141
ᓂᐱᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ


ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ: rdv.uthc.appt@ssss.gouv.qc.ca

facebook.com/rdv.uthc.appt